Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Szabó Bence egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.szabo93bence.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

- Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig van hatályban.
- A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, díjakat, határidőket, stb. szabadon egyoldalúan megváltoztathatja.

II. Általános információk

Név: Szabó Bence (e.v.)
Székhely: 5830 Battonya Fő Utca 86. I. em. 3. ajtó
Telefonszám: 06302344215
E-mail: szabo93bence@gmail.com
Adószám: 69373244-1-24

III. Szolgáltatások

A Weboldalon egyénre szabott mintaétrend, illetve táplálkozási tanácsadás megrendelésére van lehetőség. Az űrlap és a részletes kérdőív kitöltésével lehetséges a szolgáltatás megrendelése, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat. A Szolgáltató az email beérkezését követően a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A megrendelés akkor válik véglegessé́, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez csak a visszaigazoló́ email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet.

IV. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, döntsön arról, hogy kinek nyújtja a szolgáltatást. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kínált szolgáltatást a legmagasabb színvonalon biztosítja a Megrendelő részére. A Szolgáltató kijelenti, hogy mintaétrend tervezési és táplálkozási tanácsadás tevékenységeket végez. A Szolgáltató́ vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Megrendelő̋ számára a kiválasztott csomagban leírtakat teljesíti.

V. A megrendelő jogai és kötelezettségei

A megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésével jogosult a szolgáltatást igénybe venni. A tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer / gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által összeállított étrendet vagy akár részleteit harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, harmadik személy számára elérhető nyilvános felületen nem teszi közzé. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi, akkor a Szolgáltató jogosult érdekei érvényesítése, kárának megtérítése érdekében jogi lépéseket tenni, a Megrendelőtől a kárának megtérítésén felül sérelemdíj megtérítését követelni.

VI. A szolgáltatás sikeres teljesítése

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadás szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. A Szolgáltató́ semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő elött ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életkorától, genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés a Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató́ nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató́ köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony megszűnik. A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően a megrendelt csomagot személyesen nyomtatott formában, vagy emailen keresztül PDF formátumban adja át a Megrendelőnek.

VII. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása

A Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetését követően a szerződéstől nem tud elállni, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját az előre meghatározott időpontig (3 munkanap) megfizeti, de a Szolgáltató által kért adatokat, esetleges hiánypótlásokat írásos felhívása ellenére se bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, akkor a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási jogviszony megszüntetésére, a Megrendelő a megbízási díjat elveszíti. Amennyiben a meghatározott időpontig nem történik a Megrendelő részéről kifizetés a Szolgáltató irányába, jelen szerződés automatikusan megszűnik. A szolgáltatás nyújtás megkezdése előtti fizetési határidőig mindkettő fél jogosult a másik félhez intézett nyilatkozatával, a másik fél email címére küldött elektronikus levél formájában a jogviszonyt díjmentesen felmondani.

VIII. Szerzői jogok

A www.szabo93bence.hu weboldal és ezen keresztül elérhető Szabó Bence által üzemeltetett Facebook, Instagram, Youtube oldalak tartalmát szerzői jogok védik. Ezen oldalak tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató́ előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló́ szolgáltatást létrehozni.

IX. Adatkezelés

A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyek részére csak az érintett Megrendelő előzetes és tájékozott, kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet átadásra.


© Szabó Bence - Minden jog fenntartva
Weboldal: